HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Lễ rước trong các lễ hội cổ truyền

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 03/03/2016

Lễ hội một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính chất cộng đồng

tại đây nhiều hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được diễn ra

trong đó Lễ rước là hoạt động trung tâm thu hút đông đảo dân chúng