HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Nữ tướng Bùi Thị Xuân

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:40 ngày 08/08/2018

Lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc ta từng xuất hiện những nữ anh hùng tài sắc, văn võ song toàn. Bùi Thị Xuân chính là một trong số những nữ anh hùng kiệt xuất nhất, với những chiến công hiển hách như chém tướng giặc Xiêm năm 1785, đánh tan quân Thanh năm 1789. Bà chưa rõ năm sinh, mất năm 1802,  là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư, một Đô đốc của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Thân thế, giai thoại và chiến công hiểm hách của nữ anh hùng này sẽ đến với quý vị trong 15p chương trình hôm nay.