HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu - Những di sản để lại (Phần 2)

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:40 ngày 18/07/2018

Năm 1862, Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược đã nhượng lại 3 tỉnh miền đông cho Pháp, lúc này, rất nhiều sĩ phu thuộc tầng lớp quan lại, nho sĩ, những người yêu nước Việt Nam đã khởi xướng trào lưu bất hợp tác với Pháp.

Một trong những nho sĩ đứng đầu phong trào này chính là cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu...