TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
15/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
 • 0:30CHÀO VIỆT NAM 18H
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00PHIM
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 4:20INTO VIỆT NAM
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30CHÀO VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE: Vitv & More ngày 19/8/2022
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 7:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 7:30STARTUP 360
 • 7:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 8:00TẠP CHÍ GOLF
 • 8:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 8:25THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 8:50VITV & MORE
 • 9:00MỚI 9H
 • 9:15TÀI CHÍNH THUẾ
 • 9:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 9:49XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:00PHIM
 • 11:00CHÀO VIỆT NAM 11H
 • 11:15VITV & MORE
 • 11:20BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 11:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 12:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 13:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 13:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 13:25VITV & MORE
 • 13:30GIỜ THỨ 9
 • 14:00PHIM
 • 14:55CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 15:00MỚI 15H
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30CHÀO VIỆT NAM 11H
 • 15:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 16:00TẠP CHÍ GOLF
 • 16:20THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 16:40TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:00MỚI 17H
 • 17:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 17:40CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00CHÀO VIỆT NAM 18H
 • 18:35GIỜ THỨ 9
 • 18:55ĐỐI THOẠI
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30PHIM
 • 21:15TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:35CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN: Rủi ro và hành động khi thị trường tiến gần 1300 điểm?
 • 21:55STARTUP 360
 • 22:00CHÀO VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:35XUẤT NHẬP KHẨU
 • 22:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 23:40THẾ GIỚI SỰ KIỆN
20/08/2022
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00PHIM
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00TẠP CHÍ GOLF
 • 4:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30CHÀO VIỆT NAM 18H
 • 6:05STARTUP 360
 • 6:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 6:50VITV & MORE
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 7:00TẠP CHÍ GOLF
 • 7:15GIỜ THỨ 9
 • 7:35TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 7:55INTO VIỆT NAM
 • 8:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:20VITV & MORE
 • 8:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 8:50INTO VIỆT NAM
 • 9:00STARTUP 360
 • 9:20THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 9:40LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 10:00PHIM
 • 11:00CHÀO VIỆT NAM 11H
 • 11:15VITV & MORE
 • 11:20BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 11:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:20VITV & MORE
 • 12:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 13:00CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 13:15VITV & MORE
 • 13:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 13:30TẠP CHÍ GOLF
 • 13:55INTO VIỆT NAM
 • 14:00PHIM
 • 14:55INTO VIỆT NAM
 • 15:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 15:20KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:35STARTUP 360
 • 15:55VITV & MORE
 • 16:00GIỜ THỨ 9
 • 16:30CHÀO VIỆT NAM 11H
 • 16:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 17:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:20VITV & MORE
 • 17:25INTO VIỆT NAM
 • 17:30STARTUP 360
 • 17:50BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00CHÀO VIỆT NAM 18H
 • 18:35GIỜ THỨ 9
 • 18:55XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 19:05LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 19:25TÀI CHÍNH THUẾ
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 20:00STARTUP 360
 • 20:20INTO VIỆT NAM
 • 20:25BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 20:30PHIM
 • 21:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 21:35XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 21:50CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 22:05TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 22:30CHÀO VIỆT NAM 18H
 • 23:00STARTUP 360
 • 23:20THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 23:40TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
21/08/2022
 • 0:00GIỜ THỨ 9
 • 0:20TẠP CHÍ GOLF
 • 0:35ĐỐI THOẠI
 • 1:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:00PHIM
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00STARTUP 360
 • 4:20INTO VIỆT NAM
 • 4:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30CHÀO VIỆT NAM 18H
 • 6:00XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:10TẠP CHÍ GOLF
 • 6:25TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 6:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 7:30STARTUP 360
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:45GIỜ THỨ 9
 • 9:05TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:25XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 9:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 10:00PHIM
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 11:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 12:00MỚI 9H
 • 12:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 12:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 13:05LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 14:00PHIM
 • 14:55INTO VIỆT NAM
 • 15:00STARTUP 360
 • 15:25XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 15:40XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 16:00MỚI 9H
 • 16:10GIỜ THỨ 9
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:50INTO VIỆT NAM
 • 17:35CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00MỚI 17H
 • 18:10STARTUP 360
 • 19:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 19:20THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 19:45ĐỐI THOẠI: Những điểm đáng chú ý của chuyển đổi số ngành ngân hàng
 • 20:35TÂM CHẤN
 • 21:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 21:35PHIM
 • 22:20LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 22:40THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:40TẠP CHÍ GOLF

Kênh số 8

Kênh số 10

Kênh số 19

Kênh số 8