TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8-VITV
21:00 ngày 02/03/2016