LĂNG KÍNH

Nhà lún, nứt vì Metro

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 25/04/2016