LĂNG KÍNH

Chi chít chữ viết trên nhà thờ Đức Bà

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 23/03/2015
Nhà thờ Đức Bà những mảng tường nhem nhuốc