TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 4

Phát sóng 22:00 ngày 25/04/2015

Thực hiện: