TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 4

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:00 ngày 25/04/2015