STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 423: Chuyển đổi số và đô thị thông minh

Phát sóng 21:40 ngày 30/10/2020

Sau gần 35 năm đổi mới, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thời gian qua cũng cho thấy, hệ thống đô thị của Việt Nam phát triển còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo khả năng liên kết trong từng đô thị, giữa các đô thị và giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn; Chênh lệch phát triển và thu nhập giữa các vùng chậm được thu hẹp; Nhiều vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông chưa được giải quyết…Để giải quyết những tồn tại, hạn chế này, một trong những giải pháp quan trọng là cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, phát triển đô thị trong thời gian tới trên cơ sở tận dụng tốt nhất những thành tựu của cuộc CMCN 4.0. Do đó, phát triển đô thị thông minh bền vững sẽ là hướng đi tất yếu, nhu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam. “Chuyển đổi số và đô thị thông minh” sẽ là nội dung chính trong chương trình Tạp chí Stratup 360 hôm nay

Thực hiện: