TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8-VITV
21:00 ngày 27/04/2016