TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 20/04/2016