TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:05 ngày 11/04/2016