TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:45 ngày 07/04/2016