TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8-VITV
21:00 ngày 05/05/2015