TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 06/04/2016