TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính Phủ thường kỳ tháng 12 năm 2022

Nguồn: SCTV8 - VITV
23:00 ngày 03/01/2023