TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8-VITV
20:45 ngày 03/03/2016