TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 7

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:00 ngày 31/07/2015