TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 7

Phát sóng 22:00 ngày 31/07/2015

Thực hiện: