TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 5

Phát sóng 22:00 ngày 27/05/2015

Thực hiện: