TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 5

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:00 ngày 27/05/2015