TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 1 năm 2016

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:00 ngày 29/01/2016