TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 8

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:00 ngày 01/09/2015