TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 8

Phát sóng 22:00 ngày 01/09/2015

Thực hiện: