TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:45 ngày 25/04/2016

Các NH đang bước vào mùa Đại Hội Cổ Đông với hàng loạt các kết quả kinh doanh được công bố. Lợi nhuận của các NHTM có sự biến động như thế nào? Đâu là những thách thức với hoạt động của các TCTD? Những nội dung này sẽ có trong tạp chí ngân hàng xung quanh vấn đề Kết quả kinh doanh của các NHTM