TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Giải pháp nào chống nghẽn ATM?

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 17/01/2015

Hết tiền hay lỗi kỹ thuật? Nếu ATM hết tiền – Ngân hàng bị phạt 15 triệu đồng, quy định này có thật sự hiệu quả? quyền lợi của người sử dụng thẻ có được bảo vệ?