TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Ngân hàng bán lẻ - Cơ hội và thách thức

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 09/05/2015
Danh thu từ dịch vụ bán lẻ của các NHTM trong nước chỉ chiếm khoảng 15% trong khi tỷ lệ này trên thế giới là 50% chỉ 30% người dân tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng. Tiềm năng cho thị trường bán lẻ của các ngân hàng là rất lớn nhưng thách thức cũng không ít. Làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ ngân hàng bán lẻ? Những nội dung này sẽ có trong chương trình TCNH: