TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

Phát sóng 23:00 ngày 06/11/2021