TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022

Nguồn: SCTV8-VITV
23:00 ngày 03/03/2022