INTO VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 05/01/2015

VAMC xin phê chuẩn trung tâm đấu giá nợ xấu 

Việt Nam tăng vốn cho công ty mua nợ và quản lý tài sản thêm 125% 

ADB nâng dự án báo tăng trưởng GDP của Việt Nam