TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022

Nguồn: SCTV8-VITV
23:00 ngày 04/06/2022