TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021

Nguồn: SCTV8-VITV
23:00 ngày 02/12/2021