TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 9

Phát sóng 23:00 ngày 01/10/2015

Thực hiện: