TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

10 dấu ấn ngân hàng năm 2014

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:00 ngày 01/01/2015

Bức tranh toàn cảnh hệ thống ngân hàng năm 2014, những mảng màu sáng tối của hệ thống ngân hàng 2014, những phân tích chuyên sâu đa chiều, khách mời đa dạng khách quan, sâu sắc