TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam năm 2021: Những kỳ vọng

Phát sóng 21:15 ngày 31/01/2021

Năm 2021 là năm khởi đầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2020, và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Vì vậy, năm 2021 là năm có ý nghĩa to lớn đối với phát triển kinh tế cho các năm tiếp theo. Do đó, việc đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020 có vai trò quan trọng, để rút ra những bài học kinh nghiệm cho năm 2021 và cho cả giai đoạn tiếp theo, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, chất lượng và bền vững.Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam năm2021: Những kỳ vọng.

Thực hiện: