TÀI CHÍNH THUẾ

Thực thi luật hải quan sửa đổi- Bước chuyển hiện đại hóa

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:30 ngày 10/01/2015

Ngày 23/6/2014 , Luật Hải quan sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với 91,16% tổng số đại biểu tán thành. Luật Hải quan sửa đổi gồm 8 Chương, 104 Điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Đây được coi là một bước phát triển mới nhằm giúp ngành hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, và tạo thuận lợi cho hoạt động Thương mại.