TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

PCI 2021: Cần thêm nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:15 ngày 08/05/2022

Cải cách thủ tục hành chính là một khâu trọng tâm, đột phá và đã được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn giản hoá, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng. Kết quả phân tích dữ liệu PCI nhìn chung cho thấy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Đáng chú ý, trong báo cáo PCI 2021 có tới 75% doanh nghiệp cho biết không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Tuy vậy, PCI 2021 vẫn cho thấy một số thủ tục hành chính còn gây phiền hà, khó khăn cho việc tuân thủ của doanh nghiệp. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình TĐKT với chủ đề PCI 2021: Cần thêm nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính.