BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Nguồn: SCTV8 - VITV
06:30 ngày 05/01/2015

GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam vượt 2 00 USD - GDP năm 2014 tăng 5,98% - dấu hiệu tích cực của nền kinh tế - Bộ tài chính: tiếp tục rà soát các DN phải cổ phần hóa trong năm 2015 - Uỷ ban GSTCQG: Ngân hàng, chứng khoán khó khăn đã giảm bớt