LĂNG KÍNH

Chi chít chữ viết trên nhà thờ Đức Bà

Phát sóng 18:45 ngày 23/03/2015
Nhà thờ Đức Bà những mảng tường nhem nhuốc

Thực hiện: