TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
25/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
28/03/2015
 • 0:00ART WORLD
 • 0:15GIỜ THỨ 9
 • 0:45INTO VIỆT NAM
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:30GIỜ THỨ 9
 • 1:45TÂM CHẤN
 • 2:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 3:00INTO VIỆT NAM
 • 3:15HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:45TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:15LĂNG KÍNH
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 7:00TẠP CHÍ GOLF
 • 7:30ART WORLD
 • 8:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ: Cải thiện môi trường kinh doanh - Những vấn đề đặt ra
 • 8:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 9:00INTO VIỆT NAM
 • 9:45LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 10:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN: FDI vào Bất động sản Việt Nam: Cơ hội và thách thức
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 13:00GIỜ THỨ 9
 • 13:45TẠP CHÍ GOLF
 • 14:15100 ĐỘ FASHION
 • 14:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30LĂNG KÍNH
 • 15:45ART WORLD
 • 16:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 16:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 18:30TẠP CHÍ GOLF
 • 19:45DIỄN ĐÀN CEO
 • 20:40XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 21:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 22:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 22:45LĂNG KÍNH
 • 23:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 23:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
29/03/2015
 • 0:00100 ĐỘ FASHION
 • 0:15TẠP CHÍ GOLF
 • 1:00ĐỐI THOẠI
 • 2:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 3:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:30ART WORLD
 • 4:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 5:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 5:55100 ĐỘ FASHION
 • 6:00TẠP CHÍ GOLF
 • 6:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 7:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 7:30LĂNG KÍNH
 • 8:00INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 9:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 10:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 12:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 12:30ART WORLD
 • 13:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 14:00100 ĐỘ FASHION
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 16:00INTO VIỆT NAM
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 17:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:15LĂNG KÍNH
 • 17:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 18:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 18:30TIN MỚI 9H
 • 18:45100 ĐỘ FASHION
 • 19:45ĐỐI THOẠI
 • 20:45TÂM CHẤN
 • 21:30TẠP CHÍ GOLF
 • 22:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:45100 ĐỘ FASHION
30/03/2015
 • 0:00LĂNG KÍNH
 • 0:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 0:15TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:15DIỄN ĐÀN CEO
 • 3:00TIN MỚI 9H
 • 3:15HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:45TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:15TÀI CHÍNH THUẾ
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 7:00100 ĐỘ FASHION
 • 7:30ĐỐI THOẠI
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15100 ĐỘ FASHION
 • 10:15TÀI CHÍNH THUẾ
 • 10:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 13:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 13:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:30INTO VIỆT NAM
 • 15:00TIN MỚI 9H
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 16:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 16:30TẠP CHÍ GOLF
 • 17:00TIN MỚI 9H
 • 17:15ART WORLD
 • 17:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 18:45LĂNG KÍNH
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30TẠP CHÍ GOLF
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:45GIỜ THỨ 9
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:45LĂNG KÍNH
31/03/2015
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:30GIỜ THỨ 9
 • 1:45TÂM CHẤN
 • 2:30100 ĐỘ FASHION
 • 3:00INTO VIỆT NAM
 • 3:15HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:45TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:15LĂNG KÍNH
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 7:00XUẤT NHẬP KHẨU
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00LĂNG KÍNH
 • 8:15ART WORLD
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15100 ĐỘ FASHION
 • 9:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 13:30INTO VIỆT NAM
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 15:00TIN MỚI 9H
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 16:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30100 ĐỘ FASHION
 • 17:00TIN MỚI 9H
 • 17:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:45LĂNG KÍNH
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:45GIỜ THỨ 9
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30100 ĐỘ FASHION

Hệ thống phát sóng

Hệ thống cáp Saigon Tourist - SCTV

Kênh số 8 tần số 730 Mhz

SCTV 8

Hệ thống cáp trung ương - VTV Cab

Kênh số 10 tần số 207.25 Mhz

VTV Cab 10

Hệ thống cáp Hà nội - BTS

Kênh số 19 tần số 327.25 Mhz

BTS 19