TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
23/05/2015
24/05/2015
 • 0:00100 ĐỘ FASHION
 • 0:00100 ĐỘ FASHION
 • 0:15TẠP CHÍ GOLF
 • 0:15TẠP CHÍ GOLF
 • 1:00ĐỐI THOẠI
 • 1:00ĐỐI THOẠI
 • 2:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 3:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:30ART WORLD
 • 3:30ART WORLD
 • 4:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 4:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 5:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 5:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 5:55100 ĐỘ FASHION
 • 5:55100 ĐỘ FASHION
 • 6:00TẠP CHÍ GOLF
 • 6:00TẠP CHÍ GOLF
 • 6:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 6:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 7:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 7:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 7:30LĂNG KÍNH
 • 7:30LĂNG KÍNH
 • 8:00INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 8:00INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 9:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 9:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 10:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 10:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 12:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 12:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 12:30ART WORLD
 • 12:30ART WORLD
 • 13:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 14:00100 ĐỘ FASHION
 • 14:00100 ĐỘ FASHION
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 15:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 16:00INTO VIỆT NAM
 • 16:00INTO VIỆT NAM
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 17:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:15LĂNG KÍNH
 • 17:15LĂNG KÍNH
 • 17:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 18:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 18:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 18:30TIN MỚI 9H
 • 18:30TIN MỚI 9H
 • 18:45100 ĐỘ FASHION
 • 18:45100 ĐỘ FASHION
 • 19:45ĐỐI THOẠI
 • 19:45ĐỐI THOẠI
 • 20:45TÂM CHẤN: Bản tin Tâm Chấn phát sóng 08:45 24/05/2015
 • 20:45TÂM CHẤN
 • 21:30TẠP CHÍ GOLF
 • 21:30TẠP CHÍ GOLF
 • 22:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 22:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:45100 ĐỘ FASHION
 • 23:45100 ĐỘ FASHION
25/05/2015
26/05/2015
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:30GIỜ THỨ 9
 • 1:45TÂM CHẤN
 • 2:30100 ĐỘ FASHION
 • 3:00INTO VIỆT NAM
 • 3:15HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:45TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:15LĂNG KÍNH
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 7:00XUẤT NHẬP KHẨU
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00LĂNG KÍNH
 • 8:15ART WORLD
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15100 ĐỘ FASHION
 • 9:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 13:30INTO VIỆT NAM
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 15:00TIN MỚI 9H
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 16:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30100 ĐỘ FASHION
 • 17:00TIN MỚI 9H
 • 17:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:45LĂNG KÍNH
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:45GIỜ THỨ 9
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30100 ĐỘ FASHION
27/05/2015
 • 0:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 0:45GIỜ THỨ 9
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:30INTO VIỆT NAM
 • 1:45TÂM CHẤN
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:15TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:15LĂNG KÍNH
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 7:00100 ĐỘ FASHION
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00LĂNG KÍNH
 • 8:15TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15100 ĐỘ FASHION
 • 9:30ART WORLD
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 13:15100 ĐỘ FASHION
 • 13:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 15:00TIN MỚI 9H
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30ART WORLD
 • 16:00XUẤT NHẬP KHẨU
 • 16:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 17:00TIN MỚI 9H
 • 17:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 17:45LĂNG KÍNH
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:45GIỜ THỨ 9
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:45TÀI CHÍNH THUẾ
28/05/2015
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:30GIỜ THỨ 9
 • 1:30GIỜ THỨ 9
 • 1:45TÂM CHẤN
 • 1:45TÂM CHẤN
 • 2:30ART WORLD
 • 2:30ART WORLD
 • 3:00INTO VIỆT NAM
 • 3:00INTO VIỆT NAM
 • 3:15HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:15HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:45TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:45TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:15LĂNG KÍNH
 • 4:15LĂNG KÍNH
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 7:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 7:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:30TẠP CHÍ GOLF
 • 9:30TẠP CHÍ GOLF
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 10:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 13:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 13:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:30100 ĐỘ FASHION
 • 14:30100 ĐỘ FASHION
 • 15:00TIN MỚI 9H
 • 15:00TIN MỚI 9H
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 16:00ART WORLD
 • 16:00ART WORLD
 • 16:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 16:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:00TIN MỚI 9H
 • 17:00TIN MỚI 9H
 • 17:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 17:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 17:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 18:45LĂNG KÍNH
 • 18:45LĂNG KÍNH
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 21:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:45GIỜ THỨ 9
 • 22:45GIỜ THỨ 9
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:45100 ĐỘ FASHION
 • 23:45100 ĐỘ FASHION
29/05/2015
 • 0:01DIỄN ĐÀN CEO
 • 0:45GIỜ THỨ 9
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:30GIỜ THỨ 9
 • 1:45TÂM CHẤN
 • 2:30TẠP CHÍ GOLF
 • 3:00INTO VIỆT NAM
 • 3:15HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 3:45TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 4:15LĂNG KÍNH
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 7:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00LĂNG KÍNH
 • 8:15ART WORLD
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15100 ĐỘ FASHION
 • 9:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 13:30100 ĐỘ FASHION
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 15:00TIN MỚI 9H
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 16:00TẠP CHÍ GOLF
 • 16:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:00TIN MỚI 9H
 • 17:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 17:45100 ĐỘ FASHION
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30ART WORLD
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:45GIỜ THỨ 9

Cáp Saigon Tourist

Kênh số 8

Cáp Trung ương

Kênh số 10

Cáp Hà Nội

Kênh số 19