TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 1 năm 2016

Phát sóng 22:00 ngày 29/01/2016

Thực hiện: