TÀI CHÍNH THUẾ

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI): TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI HƠN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Phát sóng 21:15 ngày 26/06/2019

Tính đến hết T5/2019, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 52,47% theo dự toán số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 106,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế liên tục được tăng cường .Nguồn thu từ thuế là khoản đóng góp của người dân, doanh nghiệp và để phục vụ chính người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Song ngành thuế cũng phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đề xuất các giải pháp cụ thể, tích cực trong công tác thu thuế và quản lý thuế, đặc biệt phải có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người nộp thuế để nuôi dưỡng được nguồn thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện: