TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Phát sóng 20:50 ngày 25/09/2020