TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ Chuyên Đề

Phát sóng 22:00 ngày 22/11/2016

Thực hiện: