STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 419: MISA QLTH - Nền tảng quản lý trường học

Phát sóng 21:40 ngày 16/10/2020

Giáo dục đã được xác định là một trong tám lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số với bốn mục tiêu chính bao gồm: dạy và học trực tuyến; đưa công nghệ vào công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng học liệu số và cơ sở dữ liệu quốc gia toàn ngành. Đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển đổi số ngành giáo dục, một nền tảng quản lý trường học được ra đời để hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý giáo dục trên một hệ thống. 

Thực hiện: