TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 2 năm 2016

Phát sóng 22:00 ngày 29/02/2016

Thực hiện: