TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 ( P2)

Phát sóng 23:30 ngày 04/09/2020