TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019

Phát sóng 23:00 ngày 04/09/2019

Thực hiện: