TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 4 năm 2017

Phát sóng 22:00 ngày 04/05/2017

Thực hiện: