TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 2019: Giải pháp nào duy trì tăng trưởng?

Phát sóng 21:15 ngày 03/11/2019

Kinh tế 2019: Duy trì đà tăng trưởng tích cực

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,8% năm 2020

Tuy nhiên, kinh tế vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức?

Vậy đâu là Giải pháp nào duy trì tăng trưởng kinh tế?

Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề: Kinh tế VN 2019: Giải pháp nào duy trì tăng trưởng?

Thực hiện: