STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 337: Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số

Phát sóng 21:40 ngày 03/01/2020

Thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng nhằm kiến tạo xã hội số. Tại Việt Nam, dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia đã đưa ra 03 giai đoạn Chuyển đổi số nhằm hướng tới chuyển đổi số toàn diện, với nền kinh tế, xã hội vận hành dựa trên công nghệ số, đổi mới và sáng tạo. Trong tiến trình đó, Internet thực sự đóng một vai trò then chốt để liên kết thế giới thực và ảo. “Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số” sẽ là nội dung được bàn luận trong chương trình Tạp chí Startup 360

Thực hiện: