TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022

Phát sóng 23:00 ngày 04/08/2022