TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 30 tháng 10 năm 2020

Phát sóng 23:00 ngày 30/10/2020